Ubezpieczenia komunikacyjne
   OC KOMUNIKACYJNE


 OC komunikacyjne jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a do jego zakupu zobligowani są wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terytorium RP. Zakres polisy OC regulowany jest w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

  Ubezpieczenie OC przenosi odpowiedzialność Ubezpieczonego na zakład ubezpieczeń za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu mechanicznego przez posiadacza tego pojazdu lub kierującego. Wyżej wymienione ubezpieczenie chroni ubezpieczonego przed roszczeniami poszkodowanych do sum gwarancyjnych określonych w ustawie, obecnie 2,5 mln euro w szkodach na osobach i 500 tys. euro w szkodach w mieniu.

 
 WAŻNE:
Kodeks cywilny (Art. 822, §4), mówi, iż poszkodowany może dochodzić swoich praw bezpośrednio od firmy ubezpieczeniowej. Oznacza to w praktyce, że ma również możliwość dochodzenia odszkodowania bezpośrednio od sprawcy. ( w tym momencie należy zastanowić się nad zasadnością zawierania OC komunikacyjnego w  niszowych, niepewnych towarzystwach)
AC KOMUNIKACYJNE  AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, którego przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd zarejestrowany na terenie RP, oraz opcjonalnie jego wyposażenie. Zakres ubezpieczenia określają ogólne warunki, które są odmienne dla każdej firmy ubezpieczeniowej.

  AC w zależności od towarzystwa ubezpieczeń chroni pojazd ubezpieczonego w zakresie:

·    ryzyk nazwanych np.:( kolizji drogowej i wypadku, zderzenia z przedmiotami, zwierzętami i osobami, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, kradzieży samochodu lub jego części, działania żywiołów ),

·       od wszystkich ryzyk (all risk): gdzie mienie ubezpieczone jest od wszystkich zdarzeń, z wyjątkiem wyłączeń spisanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

  Górną granice odpowiedzialności firm stanowi suma ubezpieczenia określona na wniosku/umowie ubezpieczenia. (wycena na bazie: info-expert, eurotax, bądź indywidualnej wyceny rzeczoznawcy)  

 

  WAŻNE: Przed podpisaniem polisy należy dokładnie sprawdzić warunki umowy w oparciu o franszyzy, jak i udziały własne. (Należy pamiętać, że w momencie szkody, wypłata zostanie pomniejszona o dany udział, bądź w przypadku franszyzy integralnej wstrzymana jeżeli nie przekroczy określonego pułapu kwotowego)  
NNW KOMUNIKACYJNE


  Ubezpieczenie zawierane jest na 12 miesięcy, ochrona obejmuje najczęściej wypadki powstałe na terenie RP, oraz poza granicami kraju i  w zależności od firmy tyczy się kierowcy i pasażerów. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, bądź zgony podróżujących danym pojazdem. Wypłata odszkodowania następuje w oparciu o orzecznictwo lekarza w % od sumy ubezpieczenia.

 

 Ważne: Należne świadczenia wypłacane są poza przysługującymi z polisy OC sprawcy, oraz innymi zawartymi polisami NNW (w zakładzie pracy, czy indywidualnie)
    ASSISTANCE KOMUNIKACYJNY


  Ubezpieczenie obejmuje udzielenie pomocy assistance dla ubezpieczonego pojazdu.

  W zależności od firmy zawierane jest na okres 12m-cy, 15 dni, bądź 30 dni.

  Najistotniejszy jest limit kilometrów w przypadku holowania, obszar obowiązywania umowy, oraz zaistniałe zdarzenie uniemożliwiające dalszą jazdę pojazdem. 

  Każda firma ubezpieczeniowa stosuje odmienne warianty ubezpieczeń dostosowane do wymagań klientów.

  Holowanie może być możliwe w razie wypadku, oraz awarii, dodatkowo (w zależności od opcji ubezpieczenia) firmy organizują zakwaterowanie w hotelu, usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, wynajem samochodu, dowóz paliwa, pomoc informacyjną, tłumacza.

 

  Ważne: Jeżeli w przeciągu roku masz zamiar jechać w dalszą podróż, przemyśl wykupienie umowy ASS przy zawieraniu polisy OC, bądź AC. Warianty krótkoterminowe posiadają dużo słabszy zakres ubezpieczenia.
PAKIETY UBEZPIECZEŃ  Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje korzystniejsze oferty komunikacyjne w momencie, ubezpieczania  kilku ryzyk w danej firmie.  Dodatkowe zniżki na pojeździe można otrzymać także przy zawieraniu polis majątkowych, czy na życie. Wybrane zakłady ubezpieczeń organizują często dodatkowe akcje promocyjne związane z możliwościami poszerzenia zakresów po relatywnie niskich kosztach.