Ubezpieczenia majątkowe    UBEZPIECZENIE MIESZKANIA


 Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują szeroką gamę pakietów majątkowych dopasowywanych  do potrzeb klientów. Najistotniejszą kwestią przy zawieraniu owej umowy jest przedmiot i zakres ubezpieczenia. 


Przedmiot ubezpieczenia:

 W przypadku ubezpieczenia mieszkań możemy ubezpieczyć standardowo mury, stałe elementy mieszkania, oraz mienie ruchome znajdujące się w lokalu. Dodatkowo firmy poszerzają przedmiot ubezpieczenia o przepięcia, koszty poszukiwania przyczyny szkody, dzieła sztuki OC w życiu prywatnym, piwnice, budynki gospodarcze (garaże), anteny satelitarne.


Zakres ubezpieczenia:

 Najczęściej oferowaną opcją jest ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych.

Do zdarzeń losowych w większości towarzystw zalicza się: 

* pożar

* uderzenie pioruna

* wybuch

* upadek statku powietrznego

* zalanie

* huragan

* grad

* trzęsienie ziemi

* dym i sadza

* upadek drzewa lub masztu

* lawina

* napór śniegu

* uderzenie pojazdu

* huk ponaddźwiękowy

* akcja ratownicza

 Za opłatą dodatkowej składki zakres może zostać poszerzony o kradzież, wandalizm, powódź, rozbój. 


  Kolejnym wariantem jest ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.

  Zakres najszerszy, gdyż mienie ubezpieczone jest od wszystkich zdarzeń, z wyjątkiem wymienionych w wyłączeniach.


  Ważne: przed podpisaniem umowy dokładnie przeczytaj ogólne warunki ubezpieczenia, oraz zwróć uwagę na wyłączenia, oraz limity odpowiedzialności firmy.


    UBEZPIECZENIE DOMU


 Przy ubezpieczeniach domów dostępne są porównywalne zakresy ubezpieczeń do proponowanych w mieszkaniach. Różnią się natomiast przedmiotem ubezpieczenia.


Zakres ubezpieczenia:

Najczęściej oferowaną opcją jest ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych.

Do zdarzeń losowych w większości towarzystw zalicza się: 

* pożar

* uderzenie pioruna

* wybuch

* upadek statku powietrznego

* zalanie

* huragan

* grad

* trzęsienie ziemi

* dym i sadza

* upadek drzewa lub masztu

* lawina

* napór śniegu

* uderzenie pojazdu

* huk ponaddźwiękowy

* zapadanie się ziemi

* osunięcie się ziemi

* akcja ratownicza

  Za opłatą dodatkowej składki zakres może zostać poszerzony o kradzież, wandalizm, powódź, rozbój.


  Kolejnym wariantem jest ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.

  Zakres najszerszy, gdyż mienie ubezpieczone jest od wszystkich zdarzeń, z wyjątkiem wymienionych w wyłączeniach.


Przedmiot ubezpieczenia: 

  W przypadku ubezpieczenia domów możemy ubezpieczyć standardowo mury, stałe elementy domu, oraz mienie ruchome znajdujące się w budynki. Dodatkowo firmy poszerzają przedmiot ubezpieczenia o przepięcia, koszty poszukiwania przyczyny szkody, dzieła sztuki OC w życiu prywatnym, budynki gospodarcze,obiekty małej architektury, anteny satelitarne, stałe elementy ogrodzenia.


  Ważne: przed podpisaniem umowy dokładnie przeczytaj ogólne warunki ubezpieczenia, oraz zwróć uwagę na wyłączenia, oraz limity odpowiedzialności firmy. 
    UBEZPIECZENIE ARCHITEKTURY OGRODU


 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje obiekty położone na terenie posesji danego mieszkania, bądź domu.

Zaliczane są do nich: 

* ogrodzenia i ich elementy

* baseny, chodniki, drogi, korty tenisowe

* altany, wiaty, posągi, studnie, lampy, wodotryski

* rośliny doniczkowe, oraz rosnące na terenie posesji, na balkonach, loggiach , tarasach

* narzędzia gospodarcze, meble ogrodowe, grille, wyposażenia placu zabaw  OC W ŻYCIU PRYWATNYM


  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia są oni zobowiązani, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w wyniku czynu zabronionego.

  Za opłatą dodatkowej składki można poszerzyć zakres o zagranice. 


  Ważne: Niektóre towarzystwa wymagają podania imiennie dodatkowych osób, poza ubezpieczonym objętych w/w ubezpieczeniem.
DOMOWY ASSISTANCE

  W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego ryzyko powstania,bądź powiększenia się zaistniałej szkod y. Firmy ubezpieczeniowe organizują pomoc interwencyjną odpowiednich specjalistów, takich jak:


ślusarza

* hydraulika

* technika urządzeń grzewczych

* elektryka

* dekarza

* stolarza

* szklarza

W swojej palecie ubezpieczeń towarzystwa posiadają również assistance medyczny związany z uszkodzeniami ciała,  rozstrojem zdrowia, bądź nagłym zachorowaniem.

 Zakres świadczeń w zależności od firm kształtuje się następująco i gwarantuje:


* wizytę lekarza

* wizytę pielęgniarki

* transport medyczny do i z placówki medycznej

* dostawę leków

* opiekę pielęgniarską po hospitalizacji

* transport medyczny z placówki medycznej do placówki medycznej