Ubezpieczenia turystyczne    KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ


  Ubezpieczenie obejmuje organizację i pokrycie kosztów leczenia w związku nagłym zachorowaniem, oraz nieszczęśliwym wypadkiem zaistniałymi podczas podróży. 

 Firmy ubezpieczeniowe dają możliwość wyboru pakietów ( z ustalonymi sumami gwarancyjnymi), oraz samodzielnego dopasowania sumy gwarancyjnej do indywidualnych potrzeb. 

 Zakres terytorialny w większości towarzystw obejmuje podstawowo świat z wyłączeniem USA, Kanady, Chin i Japonii., za dodatkową opłatą można go poszerzyć włączając wymienione kraje.

  Umowę można zawrzeć na rok, bądź krótkoterminowo, suma gwarancyjna w zależności od towarzystwa ubezpieczeń podawana jest w EUR, bądź w PLN.

 

  Ważne: Należy powiadomić ubezpieczyciela, jeżeli dana osoba choruje przewlekle, bądź zamierza podjąć pracę zarobkową za granicą. 

    NNW TURYSTYCZNE

 Zakresem ochrony objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, da których doszło podczas podróży ubezpieczonego.

 Ubezpieczenie dołączane jest jako uzupełnienie kosztów leczenia, podobnie jak w przypadku wyżej wymienionego ryzyka suma ubezpieczenia może być indywidualnie konfigurowana. 

 W zależności od towarzystwa ubezpieczeń wypłata odszkodowania występuje w oparciu o tabelę świadczeń, bądź tzw. (% za %), dany % sumy ubezpieczenia przyznany za % uszczerbku .
    UBEZPIECZENIE BAGAŻU


  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zniszczenie, utratę, bądź uszkodzenie przewożonego przez ubezpieczonego bagażu. Niektóre firmy ubezpieczeniowe określają zakres okolicznościami objęcia ochroną ubezpieczeniową, oraz przyczynami zdarzeń w wymienionych okolicznościach. Górną granicę odpowiedzialności firmy stanowi suma ubezpieczenia. 
    UBEZPIECZENIE OC W PODRÓŻY

 Ubezpieczenie chroni odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego w trakcie podróży. 

  Suma ubezpieczenia w zależności od firmy ustalana jest w EUR, bądź PLN. 

 

  Ważne: Jeżeli posiadasz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym przy polisie majątkowej ( domu, mieszkania) z rozszerzeniem o zagranicę, to nie musisz dobierać opisywanego ryzyka przy polisie kosztów leczenia. 
    UBEZPIECZENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO


 Towarzystwa ubezpieczeniowe ochroną ubezpieczeniową obejmują utratę, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu sportowego będącego następstwem przyczyn określonych w ogólnych warunkach. 

 

  Ważne: W przypadku rabunku zgłoś zaistniałą sytuację jak najszybciej na policji . Brak dokumentowanego zdarzenia będzie skutkować odmową wypłaty odszkodowania.